REGULAMIN POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TECHNOLOGÓW OSUSZANIA I PRZECIWDZIAŁANIA KOROZJI BUDYNKÓW

Tekst jednolity

PREAMBUŁA

Polskie Stowarzyszenie Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków uznaje człowieka i jego naturalne otoczenie za wartości nadrzędne. Wszelkie działania Stowarzyszenia i jego członków powinny być przyjazne człowiekowi i przyrodzie. Polskie Stowarzyszenie Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków powstało i działa w celu wspierania rozwoju oraz wdrażania technologii zapobiegających korozji materiałowych budynków w tym osuszaniu, odgrzybianiu i hydroizolacji budynków również w aspekcie problemu Syndromu Chorego Budynku. Syndrom ten (ang. sick building syndrome – SBS) budynków. Stowarzyszenie wspiera swoich Członków w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz w celu zapewnienia im możliwości integracji i rekreacji w ramach środowiska zawodowego. Natomiast Członkowie aktywnie uczestniczą w działalności Stowarzyszenia i przyczyniają się do propagowania celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskiego Stowarzyszenia Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków (dalej zwane: "Stowarzyszeniem").

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, nie zarobkowym i trwałym zrzeszeniem środowiska osób zajmujących się zabezpieczeniem budynków przed destrukcyjnym naporem wody i osuszających konstrukcje budowlane.

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

4. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020.2261 t.j. z dnia 2020.12.16 z późn. zm.).

5. Stowarzyszenie nie może: a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, b) zrzeszać osób prawnych, c) prowadzić działalności gospodarczej, d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 2

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

2. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

3. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego Stowarzyszenia, pieczęci a także odznak organizacyjnych.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla prawidłowej realizacji celów niniejszego Regulaminu Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych celach i sposobach ich realizacji.

2. Władze Stowarzyszenia działają na podstawie Regulaminu, i przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) Zrzeszanie oraz jednoczenie środowiska przedsiębiorców i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie osuszania i/lub przeciwdziałania korozji budynków;

2) krzewienie właściwych technologii osuszania i hydroizolacji budynków;

3) dbanie o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia;

4) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia;

5) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości usług przedsiębiorców i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie osuszania i/lub przeciwdziałania korozji budynków;

6) reprezentowanie interesów branży osuszania wobec podmiotów współpracujących;

7) Ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia oraz obrona i ochrona praw i interesów zawodowych środowiska osuszania; 8) kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej branży osuszania;

9) Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia;

10) Zapewnianie członkom Stowarzyszenia możliwości udziału w działalności kulturalno-integracyjnej, w tym poprzez integrowanie i współorganizowanie życia wewnątrz środowiska zawodowego;

11) Prowadzenie działań w celu upowszechniania specjalizacji osuszania budynków;

12) Dbanie o dobre imię i prestiż środowiska technologów osuszania;

13) Rozwijanie kontaktów oraz utrzymywanie dobrych relacji z organizacjami lub instytucjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym celu lub zakresie działania.

§ 6

1. Cele Stowarzyszenia realizowane są w sposób niedochodowy, poprzez: :

1) Działalność mającą na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wykonywania usług osuszania i hydroizolacji budynków we współpracy z producentami i dystrybutorami urządzeń i materiałów wspomagających procesy osuszania;

2) Działalność na rzecz standaryzacji procesów osuszania;

3) Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

4) Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej wobec członków Stowarzyszenia;

5) Wspieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju branży osuszania budynków;

6) Upowszechnianie nowych technologii i nowoczesnych metod wykonywania osuszania i przeciwdziałania korozji budynków w szczególności poprzez działalność oświatową, doskonalenie zawodowe oraz działalność na rzecz ochrony środowiska;

7) Rozwój działalności naukowo-technicznej w dziedzinie robót osuszania budynków i hydroizolacji na podstawie zleconych bądź własnych badań, analiz i ocen technicznych;

8) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i spotkań towarzyskich;

9) Współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, instytucjami samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) Zwyczajnych;

2) Wspierających;

3) Honorowych;

4) Seniorów;

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

1) Ukończyła 18 rok życia;

2) Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Wykaże się znajomością wykonawstwa technologii osuszania budynków;

4) Przedstawi rekomendację, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Warunkiem otrzymania statusu członka zwyczajnego jest przedłożenie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz gotowości uiszczania składek członkowskich.

3. Członkiem seniorem Stowarzyszenia może zostać członek zwyczajny, który zaprzestał wykonywania działalności zawodowej. Zarząd Główny w drodze uchwały, na wniosek zainteresowanego lub na wniosek innego członka nadaje tytuł Członka seniora. Członek senior dysponuje wyłącznie prawem głosu doradczego.

§ 9

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi z § 8 ust. 1 Regulaminu.

2. Warunkiem otrzymania statusu członka wspierającego jest przedłożenie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego oraz gotowości uiszczania składek członkowskich.

§ 10

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Głównego lub wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Na wniosek Zarządu Głównego lub na wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia osoba pełniąca w przeszłości funkcję Prezesa Zarządu Głównego otrzymuje tytuł Prezesa Seniora. Tytuł Prezesa Seniora nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały. Prezes Senior posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi honorowemu.

§ 11

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) Przestrzegać postanowień Regulaminu oraz uchwał organów wewnętrznych Stowarzyszenia;

2) Przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz zasad koleżeństwa;

3) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

4) Czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia; 5) Regularnie uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalone przez uprawnione do tego władze Stowarzyszenia.

2. Forma oraz zakres działań wspierających Stowarzyszenie ustalana będzie w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku uiszczania składek członkowskich. 4. Członek Senior zwolniony jest z obowiązków określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 powyżej.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności przysługuje mu:

1) Bierne i czynne prawo wyborcze;

2) Zgłaszanie wniosków władzom Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

3) Posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie odznaki Stowarzyszenia;

4) Korzystanie z rekomendacji oraz gwarancji udzielanych przez Stowarzyszenie;

5) Korzystanie nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych i doradztwa, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków;

6) Uczestniczenie na zasadach określonych przez Stowarzyszenie w organizowanych przez nie szkoleniach i sympozjach;

7) Prawo wglądu w uchwały i protokoły z prac władz Stowarzyszenia.

2. Członek Senior korzysta z praw przysługującym członkom zwyczajnym w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 2 –3 powyżej;

3. Członek wspierający korzysta z prawa przysługującym członkom zwyczajnym w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 2-6powyżej.

4. Członek honorowy nie ma biernego, ani czynnego prawa wyborczego. Może jedynie pełnić funkcje doradcze dla władz Stowarzyszenia oraz przysługują mu prawa wymienione w ustępie 1 pkt. 2 – 6 niniejszego paragrafu.

§ 13

1. Uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych oraz wspierających zapadają zwykłą większością głosów, tj. większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie nadania tytułu członka honorowego zapadają zwykłą większością głosów rozumianą jak w ustępie 1 powyżej.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia wiąże się z obowiązkiem zaprzestania posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia.

§ 15

1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

1) Złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia;

2) Śmierci członka zwyczajnego, członka seniora lub honorowego lub utraty przez nich zdolności do czynności prawnych;

2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Główny.

3. Skreślenie następuje ze skutkiem od dnia złożenia pisemnej rezygnacji, śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 16

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1) Nieprzestrzegania przez członka Regulaminu Stowarzyszenia, uchwalonych regulaminów, czy przepisów prawa;

2) Podejmowania działań sprzecznych z uchwałami władz Stowarzyszenia;

3) Działalności na szkodę Stowarzyszenia;

4) Zaległości z opłatą składki członkowskiej przekraczającej 6 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia;

5) Utraty praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonuje Sąd Koleżeński w którego skład wchodzą członkowie założyciele.

3. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Sąd Koleżeński doręcza członkowi w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Od uchwały o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nie może być przeniesione ani przekazane.

2. Czynność prawna przenosząca lub przekazująca członkostwo w Stowarzyszeniu jest nieważna i nieskuteczna w stosunku do Stowarzyszenia.

§ 18

1. Składki członkowskie wnoszone są w okresach rocznych.

2. Wysokość i terminy opłacania składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd Główny;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Sąd Koleżeński. 2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się, co najmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny w przypadkach wskazanych w Regulaminie lub, gdy uzna to za konieczne zawiadamiając o nim członków Stowarzyszenia listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu podaje się datę, miejsce obrad, godzinę ich rozpoczęcia oraz porządek obrad.

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny zawiadamiając o nim członków Stowarzyszenia listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu podaje się datę, miejsce obrad, godzinę ich rozpoczęcia oraz porządek obrad.

4. Dopuszcza się zawiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie i porządku Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania drogą elektroniczną poprzez dwukrotne wysłanie informacji na wskazany przez członka aktualny adres e-mail, przy jednoczesnym umieszczeniu ogłoszenia zawierającego treści wskazane w ust. 3 na stronie internetowej Stowarzyszenia po jej stworzeniu.

§ 22

1. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania w trybie określonym w § 21 ust. 3 i 4 uprawnienie do zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna albo nie mniej niż 80 członków zwyczajnych Stowarzyszenia może złożyć wniosek do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek winno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku.

§ 23

1. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

4. Komisja Rewizyjna lub nie mniej niż 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia mogą złożyć wniosek do Zarządu Głównego o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.

5. Walne Zebranie Członków uchwala regulamin swych obrad oraz ordynację wyborczą dla wyboru władz Stowarzyszenia.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Regulaminem do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania Członków w szczególności wymaga:

1) Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

3) Udzielanie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia;

4) Uchwalanie Regulaminu Stowarzyszenia i jego zmian;

5) Rozwiązanie Stowarzyszenia.

2. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, tj. większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach, o których mowa w ust.1 pkt. 5 zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów, tj. większością głosów wynoszącą co najmniej lub przekraczająca 2/3 obecnych Członków na Walnym Zebraniu.

§ 25

1. Zarząd Główny prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie bądź ich pełnomocnicy w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wobec członków Zarządu Głównego upoważniony jest pełnomocnik ustanowiony przez Walne Zebranie Członków lub Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna może wybierać pełnomocnika tylko spośród swoich członków.

4. Pracami Zarządu Głównego kieruje jego Prezes. 5. Zarząd Główny może uchwalić regulamin swego działania, zatwierdzany przez Komisję Rewizyjną.

§ 26

1. Zarząd Główny składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu Głównego, powoływanych i odwoływanych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

2. Prezes Zarządu Głównego wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.

3. Członkowie Zarządu Głównego mogą wybrać ze swego grona jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu Głównego.

4. Członkowie Zarządu Głównego powoływani są na wspólne 4-letnie kadencje i mogą być w każdym czasie odwołani.

5. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków rozpatrującego sprawozdanie Zarządu Głównego za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia przez nich funkcji.

6. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa także w trakcie trwania kadencji z powodu:

1) rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej na podstawie pisemnego oświadczenia członka Zarządu Głównego;

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie określonym w § 15 i 16 Regulaminu .

§ 27

1. Komisja Rewizyjna sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólne 4-letnie kadencje i mogą być w każdym czasie odwołani.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powołują spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków rozpatrującego sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia przez nich funkcji.

6. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

7. Postanowienia § 26 ust. 6 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz spraw zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie, należy:

1) Bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności kontrola rachunkowa i finansowa;

2) Badanie sprawozdań finansowych;

3) Badanie sprawozdań Zarządu Głównego;

4) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków władz Stowarzyszenia;

5) Wybór podmiotu odpowiedzialnego za zbadanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

6) Zawieszanie w wykonywaniu obowiązków członków Zarządu Stowarzyszenia na jednokrotny okres, nie dłuższy niż jeden miesiąc, wymagające uzasadnienia.

§ 29

1. Rada Programowa jest stałym organem Stowarzyszenia o charakterze doradczym.

2. W skład Rady Programowej wchodzą członkowie Stowarzyszenia powołani przez Zarząd Główny lub Walne Zgromadzenie.

3. Do zadań Rady Programowej należy przygotowywanie projektów programu działania Stowarzyszenia oraz proponowanie sposobów i terminów realizacji celów Stowarzyszenia.

4. W celu wykonywania swych zadań Rada Programowa może składać wnioski o podjęcie uchwał przez pozostałe władze Stowarzyszenia.

5. Pracami Rady Programowej kieruje jej Przewodniczący wybierany z pośród członków Rady Programowej.

6. W zebraniach Rady Programowej uczestniczą co najmniej dwaj członkowie Zarządu Głównego.

§ 30

1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do:

1) rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień Regulaminu uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia;

2) rozpatrywania spraw i sporów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech do sześciu sędziów w tym Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków na 4-letnie kadencje, zwykłą większością głosów.

3. Mandat Sędziego Sądu Koleżeńskiego wygasa z upływem kadencji. Ustęp 6 § 26 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4. Sąd Koleżeński orzeka na wniosek każdej z władz Stowarzyszenia oraz co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uczestnikiem postępowania przed Sądem Koleżeńskim jest wnioskodawca oraz zainteresowany, wobec którego toczy się postępowanie.

5. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

6. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawę wydając postanowienie przegłosowane zwykłą większością głosów.

7. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie jest ostateczna.

8. Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31

1. W razie zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, w trakcie trwania kadencji, poniżej liczby członków określonej w Regulaminie, uzupełnienie składu tych władz może nastąpić w drodze kooptacji.

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym, można powołać nie więcej niż jednego członka danego organu. W razie braku możliwości kooptacji dokonuje się wyborów uzupełniających.

3. Mandat członka powołanego w drodze kooptacji wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

§ 32

1. Nie jest możliwe łączenie funkcji we władzach tego samego szczebla organizacyjnego.

2. Uchwały każdej z władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, tj. większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

3. Głosowania każdej z władz Stowarzyszenia są jawne. Głosowanie tajne odbywa się w przypadku wyboru władz Stowarzyszenia oraz na wniosek uprawnionego do głosowania.

§ 33

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Programowej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz fundusze.

2. Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich;

2) darowizn, spadków i zapisów;

3) ofiarności publicznej;

4) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

§ 35

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VII ZMIANA REGULAMINU . ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 36

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany regulaminu zapada kwalifikowaną większością 2/3 głosów, tj. większością głosów wynoszącą co najmniej lub przekraczająca 2/3 obecnych Członków na Walnym Zebraniu.

3. Propozycje zmian w Regulaminie może zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 37

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, specjalnie w tym celu zwołanego, a także w innych przypadkach przewidzianych prawem.

2. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia zapada kwalifikowaną większością 3/4 głosów, tj. większością głosów wynoszącą co najmniej lub przekraczająca 3/4 obecnych Członków na Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków określa sposób prowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatorów oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Działamy zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach, Literą Prawa oraz Kodeksem Etyki.

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA Z PRACY STOWARZYSZENIA

Michał Sokołowski
Z przyjemnością informujemy, że Członkami Wspierającymi Polskiego Stowarzyszenia Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków z ramienia koncernu DANTHERM GROUP jest Pani Katarzyna Cellary-Zinko oraz Pan Marcin Hetman.
Michał Sokołowski
Polskie Stowarzyszenie Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków z przyjemnością informuje, że jest Patronem strategicznym wielkiej Konferencji Firm Osuszających. Konferencja odbędzie się w Łodzi, w dniach 14-15 marca 2024 roku.